0 Kč

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

podle zákona č. 101/2000 Sb. a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „souhlas“)

 

Souhlas je udělován správci údajů (dále jen „M&T):
M&T 1997, a.s., se sídlem Dobruška, Čs. odboje 1044, PSČ 518 01, IČO: 27504522, reg. v OR: KS Hradec Králové sp.zn. B 3819

Rozsah zpracování

Zákazník souhlasí se zpracováním svých následujících osobních údajů ze strany M&T a dalších jeho smluvních zpracovatelů:

  1. identifikační a adresní údaje: oslovení, akademický titul, jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého, případně přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa;
  2. elektronické kontaktní údaje: telefon, mobilní telefon, e-mailová adresa;
  3. jiné elektronické údaje: IP adresa, cookies, autentizační certifikáty, identifikátory v sociálních sítích a komunikačních platformách (např. Skype), lokační údaje zařízení užívaného Zákazníkem;
  4. další osobní údaje spojené se smlouvou: číslo bankovního účtu.

Účel a doba zpracování

Zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů za níže uvedenými účely, v níže specifikovaném rozsahu (pomocí shora uvedených písmen) a po níže uvedenou dobu. Poskytnutý souhlas je platný od okamžiku jeho udělení/podpisu. M&T rozsah zpracovávaných údajů po dobu zpracovávání, jakož i po ukončení smluvního vztahu (pokud byl smluvní vztah navázán) vyhodnocuje a omezí na nezbytně nutnou míru s ohledem na účely zpracování:

  1. zasílání informačních zpráv týkajících se zájmu o poptávané výrobky, případně obdobné výrobky a poskytování poradenství zejména v oblasti poptávaných výrobků a služeb pro rozsah zpracování a) – d) po dobu existence smluvního závazku, pokud byl smluvní vztah navázán, a po jeho zániku po dobu, po kterou z této smlouvy hrozí uplatnění právních nároků, prodlouženou o 10 let, resp. po dobu 10 let po udělení tohoto souhlasu, pokud smluvní vztah navázán nebyl;
    a to ve všech případech jakoukoli formou včetně obchodních sdělení šířených elektronickými prostředky, které Zákazník poskytl/poskytne; záměrem M&T je zefektivnění řešení požadavků Zákazníka a zkvalitnění poskytovaných výrobků a služeb, M&T v žádném případě nechce a nehodlá Zákazníka obtěžovat množstvím nevyžádané a nesouvisející marketingové komunikace;
  2. získání názoru Zákazníka týkajícího se zejména míry spokojenosti s poskytovanými a/nebo uvažovanými výrobky a službami M&T, názoru na společnost M&T, marketingovou komunikaci M&T pro rozsah zpracování a) – d) po dobu existence smluvního závazku, pokud byl smluvní vztah navázán, a po jeho zániku po dobu, po kterou z této smlouvy hrozí uplatnění právních nároků, prodlouženou o 10 let, resp. po dobu 10 let po udělení tohoto souhlasu, pokud smluvní vztah navázán nebyl.

Zákazník uděluje souhlas pro celý rozsah zpracovávaných údajů a pro všechny shora uvedené účely a jim příslušný rozsah. Zákazník může poskytnutý souhlas kdykoli vcelku či zčásti odvolat, a to stejně jednoduchou formou, jako byl udělen, důvěryhodnou formou elektronické komunikace či písemně v listinné materializované podobě. Zákazník tímto souhlasí s uvedeným zpracováním svých osobních údajů, tedy poskytnutím nepovinných osobních údajů pro uvedené účely. Zákazník dále výslovně prohlašuje, že souhlas s uvedeným zpracováním uděluje bezplatně a jeho udělení nebylo podmiňováno poskytnutím služby/zboží.

Informace o zpracování osobních údajů a právech Zákazníka

Osobní údaje Zákazníka jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny zaměstnancům M&T, pokud je to nezbytné k plnění jejich pracovních povinností, a dále zpracovatelům, s nimiž má M&T uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů a případně dalším osobám v souladu s platnými právními předpisy.

Zákazník má právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz („právo být zapomenut“), omezení zpracování, blokování nesprávných osobních údajů, přenositelnost, právo vznést námitku proti zpracování a právo podat stížnost u dozorového úřadu (má-li za to, že M&T při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR), a dále na následující informace: kategorie dotčených osobních údajů; účely zpracování a jejich právní základ vč. oprávněných zájmů; příjemci nebo kategorie příjemců pro zpřístupnění (vč. příjemců ve třetích zemích či mezinárodních organizací); plánovaná doba uložení osobních údajů nebo, není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Zákazníka; skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a v těchto případech též informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Zákazníka.

M&T nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR. M&T nemá v úmyslu předat osobní údaje Zákazníka do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným než s M&T spolupracujícím zpracovatelům.

Aktualizovaný seznam zpracovatelů osobních údajů, jakož i ucelené informace o zpracování osobních údajů a výčet práv a povinností Zákazníka a M&T včetně poučení o důsledcích částečného či úplného neudělení souhlasu budou na vyžádání Zákazníka poskytnuty v kanceláři M&T na adrese Čs. odboje 1044, 518 01 Dobruška nebo na info@kliky-mt.cz.

Zákazník prohlašuje, že tento souhlas přečetl, porozuměl mu.